KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

BİYOTEKNOLOJİ-BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULUŞ, TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİYOTEKNOLOJİ-BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞT KURULUŞ, TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ ÖNERGE TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 Amaç

Madde 1

Bu yönergenin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Biyoteknoloji-Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2

Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Biyoteknoloji-Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3

Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü’nün 5. Maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4

Bu yönerge de geçen tanımlar:

a)   Merkez: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Biyoteknoloji-Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkez’ini (KTMÜ-BİYAM)

b)   Rektörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü

c)   Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini

 

Merkezin amaçları

Madde 5

a) Kırgızistan ve Orta Asya'daki çevre ülkelerindeki doğal biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini içeren flora ve faunayı araştırmak; uluslararası anlaşmalar gereği olarak habitatları, canlı türlerini ve gen havuzunu koruma altına almak; bunların sergilenmesi için herbaryum, müze, arboretum ve sera kurmak; biyolojik çeşitliliği, genetik çeşitliliği biyokimyasal ve biyoteknolojik yöntemler ile karakterize edecek veri tabanları oluşturmak; coğrafi bilgi sistemleri oluşturarak ekoturizme katkıda bulunmak; biyoenerji ve biyoyakıt teknolojileri konusunda alt yapı oluşturmak ve alanında referans merkezi haline gelmek.

b) Kırgızistan ile Orta Asya'daki çevre ülkelerde, DNA, RNA ve protein düzeyinde yapılacak biyoteknolojik çalışmalar ile ekonomik değeri yüksek bitki ve hayvan genotiplerini belirlemek ve geliştirmek, genetik hastalık haritası hazırlamak, transgenik bitki ve hayvan modelleri geliştirmek, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların risk analizleri ile moleküler tanı ve tiplendirme çalışmaları yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bitki-hayvan genetik materyallerinin moleküler karakterizasyonunu yapmak ve elde edilen verileri genom bankalarına girmek, bitki ve hayvan ıslahına yönelik araştırmalar ve analizler yapmak.

c) Üniversite öğretim elemanlarının bitki ve hayvan sistematiği, moleküler markör teknolojileri/haritalama, transformasyon teknolojileri, doku kültürü ve sitogenetik, işlevsel genomik, moleküler hücre biyolojisi, bitki ve hayvan biyoteknolojisi, biyoenerji, rekombinant DNA teknolojileri, biyoinformatik, moleküler stres fizyolojisi, moleküler tanı ve teşhis ile diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak. Teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda strateji üretmek ve çözüm önerilerinde bulunmak; yerel, organik ve ticari ürünlerin teknolojik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak ve bu alanlarda yayınlar yapmak.

d) Gıda güvenliği, halk sağlığı ve çevre sağlığı başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, çevresel etki değerlendirmesi ile ekolojik değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, alternatif enerji kaynaklarını ve çevre dostu endüstriyel üretim süreçlerini geliştirilmek.

e) Biyoçeşitlilik ve biyoteknoloji alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve araştırma yapacak kişi ve kurumların çalışmalarına destek olmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6

Merkez, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;

a) Kırgızistan ile Orta Asya'daki çevre ülkelerin üniversiteleri ile ortak araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, araştırma bilinci ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve bilimsel proje yarışmaları düzenlemek.

b) Disiplinlerarası ulusal ve uluslararası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi, yaygınlaşması ve proje üretimi için gerekli önlemleri almak.

d) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası eğitim programları, kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve bu faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

e) Biyoçeşitlilik ve biyoteknoloji alanlarında araştırma yapacak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ilgili fakültelerinin elemanlarına araştırma imkânı sağlamak.

f) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, proje almak ve yürütmek, projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

g) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

h) Kuruluş amacına uygun olarak merkez yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmaları yapmak.


Merkezin yönetim organları

Madde 7

Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)   Merkez başkanı,

b)   Merkez yönetim kurulu,

 

Madde 8

a)   Merkez Başkanı, Rektörlük tarafından Merkez’in kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışan üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Başkanı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

b)   Merkez Başkanının önerisi ile Rektörlük, üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok iki öğretim elemanını Merkez Başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Başkanının görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Merkez Başkanı, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Başkanı görevlendirilir.

 

Merkez Başkanının görevleri

Madde 9

 Merkez Başkanının görevleri şunlardır:

a)   Merkezi temsil etmek ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b)   Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c)   Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

d)  Merkez’in faaliyetleri ile ilgili olarak her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkez’in genel durumu ve işleyişi hakkında raporunu Rektörlüğe sunmak,

e)   Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

f)    Bu yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

g)   Araştırma-geliştirme ve bununla ilgili faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları,  üniversite bütçesinden ita amirinin onay ve iznine bağlı olarak yapmak.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 10

a)   Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Başkanı başkanlığında, Merkez Başkan Yardımcıları ile Merkez’in kuruluş amacına uygun alanlarda öğretim üyeleri arasından merkez başkanının önerisi ile Rektörlükçe üç yıl için görevlendirilen iki (2) üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

b)   Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkez’in eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantıda üyeler oylarını red veya kabul şeklinde kullanır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 11

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)   Merkez’in çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlanmak ve uygulanmasını takip etmek

b)   Bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c)   Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip karara bağlamak,

d)  Gerekli hallerde Merkez’in faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e)   Merkez Başkanının önerisi üzerine Merkez’in idari, teknik ve diğer eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,

f)    Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

g)   Merkez Başkanı tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

Merkez’in personel ihtiyacı

Madde 12

Merkez’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

Yürürlük ve yürütme

Madde 13

Bu yönerge Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 14

Bu yönerge hükümleri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.