Merkezin Amacı

Bir yandan kaynağı Tanrı Dağları olan ve Orta Asya'ya hayat veren zengin su yatakları, diğer yandan dağlar, yaylalar ve ovalardan oluşan engebeli ve değişken coğrafi yapı ve ayrıca tipik bozkır iklimi ile bozkır toprak yapısının yarattığı ekosistem, başta Kırgızistan'a olmak üzere, Orta Asya'ya zengin bir genetik, tür, ekosistem ve ekolojik proses çeşitliliği bahşetmiştir. Bu kapsamda; keşfedilmeyi ve yapılacak bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleriyle ortaya konulacak ilaç ya da organik gıda üretimi gibi yöntemlerle insanlığın hizmetine sunulmayı bekleyen muhtelif fauna ve populasyonlar içinde yer alan mikrobiyolojik, bitkisel ve hayvansal endemik genetik materyaller araştırmacıların ilgisini beklemektedir.

Söz konusu zengin biyoçeşitlilik üzerinde yapılacak araştırılmalar; ekosistem ve ekolojik yapının doğal yapısının korunması, yaşanılabilir ve sürdürülebilir doğal ortam ve insandoğa ilişkisinin kurulması için de önem arz etmektedir. Yerküre üzerindeki sınırlı doğal kaynaklar, insan nüfusunun artmasına ve teknolojinin bilinçsiz bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak tükenmeye başlamıştır. Bilinçsiz ve savurgan doğal kaynak kullanımı, yerküresi üzerindeki yaşam-destek sisteminin bozulmasına, biyosistem ve ekosistem dengelerinin tahribatına yol açmıştır. Temel ihtiyaçların vazgeçilmez kaynağı olan su, toprak, bitki ve hayvanlar ile onların yaşama ve barınma ortamları bozulup yok olmakta, bu bozulma ve yok olmalar küresel ekolojik ve klimatik felaketlere yol açmaktadır. Biyoçeşitliklik üzerinde yapılacak araştırma ve uygulama faaliyetleri, doğal kaynakları tüketmeden, yeteri kadar ve eksileni telafi etme sistemlerini geliştirme bu yönleriyle de bilim dünyasının sorumluluk alanına girmektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin modern laboratuar donanımları ve akademik birikimi, bölgenin biyoçeşitliliği üzerinde yapılacak araştırmalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve araştırmacılar için imkân ve fırsatlar sunmaktadır. Doğal biyo-çeşitlilik potansiyelini araştırma, koruma, depolama ve eğitim faaliyetleri ile bölgesinin referans merkezi olmayı amaçlayan Manas Üniversitesi Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi; üniversite içi ve üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde biyoçe-şitlilik konusunda değişik toplum kesimlerine teorik ve pratik düzeylerde eğitimler vermeyi, temel ve uygulamalı araştırmalar ve projeler yapmayı, biyoçeşitlilik veri tabanlarını oluşturmayı, kamuoyunu biyoloçeşitlilik konusunda aydınlatmak amacıyla panel, kongre, konferans ve bunun gibi toplantılar düzenlemeyi ve danışmanlık hizmetleri vermeyi çalışma ilkeleri olarak kabul etmiştir.